دنیای تبلیغات رازهای فراوانی دارد که می‌توان آنها را کشف کرد و گام نخست در این امر، پذیرش این واقعیت است که تبلیغات علمی است عملی و عملی است علمی.

بیشتر